Definition of Metastasize

see: Metastasize
metastasize

Metastasize is from the group

Conceptual Entities

Other Names for Metastasize

Metastasize
metastasize

Source

NCI Thesaurus License

Topics #Metastasize metastasize